S-a dat lege! Cum poți să ieși la pensie mai devreme: Condițiile pe care trebuie să le îndeplinești ca să te poți pensiona anticipat

Pensie anticipată parțială 2018. Condițiile în care te poți pensiona mai repede? Pensia anticipată parţială poate fi acordată celor care au realizat stagiul complet de cotizare şi care au îndeplinit anumite condiţii de vârstă, după cum scrie în Legea pensiilor.

Cel care se pensionează anticipat în acest fel, odată ce va îndeplini condiţiile de la pensionarea pentru limita de vârstă, va trece automat la acest tip de pensie.

Iată care sunt condiţiile de îndeplinit pentru a obţine anul acesta pensia anticipată parţială şi ce acte sunt necesare.

Aşadar, cel care vrea să beneficieze de acest tip de pensie este supus unei duble condiţii:

– pe de o parte, trebuie să fi realizat stagiul complet de cotizare, care este de 35 de ani, sau chiar să-l fi depăşit cu până la opt ani;

– pe de altă parte, poate cere pensia cu cel mult cinci ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, care este de 65 de ani pentru bărbaţi şi de 63 de ani pentru femei.

Actele necesare pentru solicitarea pensiei
Cei care sunt interesați de obținerea pensiei anticipate parțiale și care îndeplinesc condițiile de acordare pot să facă o solicitare în acest sens la casa teritorială de pensii din raza domiciliului propriu. Solicitarea trebuie să fie însoțită, potrivit site-ului CNPP, de următoarele:

cererea pentru înscrierea la pensie anticipată;

carnetul de muncă (original și copie);

carnetul de muncă pentru membrii CAP (original și copie);

alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;

actele de stare civilă: buletin de identitate sau carte de identitate, certificat de naștere și de căsătorie (original și copie);

livretul militar (original și copie);

diploma de absolvire a învățământului universitar și adeverința eliberată de instituția de învățământ superior din care să rezulte durata normală, perioada efectuării studiilor și faptul că acestea au fost urmate la zi;

adeverință privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);

adeverință privind încadrarea activității în fostele grupe I și/sau II de muncă, în condiții deosebite, speciale și alte condiții de muncă (original);

procura specială pentru mandatar (original și copie);

acte pentru dovedirea calității de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990 și/sau al Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din Decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004;

dovada încetării calității de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată parțială, pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original);

adeverință care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 (original);

alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.

Pensia anticipată parțială se stabilește prin decizie a casei teritoriale și se acordă de la data înregistrării cererii, potrivit Legii nr. 263/2010. Cererea de pensionare se admite/respinge în cel mult 45 de zile de la depunerea cererii, iar decizia de pensionare se comunică în cinci zile de la emitere.

Cererile de pensionare anticipată pot fi retrase înainte de emiterea deciziei de pensionare, iar deciziile de pensionare deja emise pot fi anulate, la cererea solicitantului, în 30 de zile de la comunicare. De asemenea, trebuie reținut că deciziile de pensionare pot fi contestate, în 30 de zile de la comunicare, la Comisia Centrală de Contestații, iar apoi în instanță.

sursa: avocat.net